||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เอกสารประกอบ ITA EB1-2
เอกสารประกอบ ITA EB1-1
เอกสารประกอบ ITA EB1-3
เอกสารประกอบ ITA EB1-4
เอกสารประกอบ ITA EB1-3
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย ปี 2563
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลจ.ชั่่วคราวเงินบำรุง

อบรม/สัมมนา
การกู้ชีวิต หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

ข่าวสารในเครือข่าย CUPมหาชนะชัย
Covid-19แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ประกาศ..เรื่องเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

นานาสาระ

อื่นๆ


รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวสารในเครือข่าย CUPมหาชนะชัย>> ประกาศ..เรื่องเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์
ผู้แจ้งข่าว: ทีมพัฒนา "พิราบขาว" เมื่อวันที่: 11 ต.ค. 2562 10:35:11

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.256๑
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ของภาครัฐ (Government website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดังนี้
1.1 ข้อมูลของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย (General information)
ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร (Chief
information Office : CIO) อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email address
1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย
(Law, Regulatory, Comliance) โดยแสดงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
1.3 คลังความรู้ (Knowledge) เช่น ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic สื่อ
มัลติมีเดีย บทความ ผลงานวิจัยข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับ เพื่อประโยชน์ใน
การน าข้อมูลไปใช้ต่อ (ถ้ามี)
1.4 รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Web link)เช่น หน่วยงานในสังกัดหน่วยงานสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไทยเจริญ หน่วยงานภายนอกหรือเว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ
1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการก าหนดตามมาตรา 9 (8) และมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Government website
Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน
1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดย
จัดท าเป็นรูปแบบ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานข่าวนี้มีไฟล์แนบมาด้วย.....คลิกที่นี่   

Copyright © 2019 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ถนนเรืองแสนกรรฉ์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 All Right Reserved.