||

โครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง  
สาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

- งานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการ   - งานประสานนโยบายสุขภาพระหว่างรัฐ – ท้องถิ่น

     
 

 

 

     
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ปย1 ปย2
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
-งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน (กลุ่มชมรม)
- กองทุนสุขภาพระดับพื้นที่
- งานตามรอยเบื้องยุคลบาท ,โครงการ พอ.สว.,โครงการพระราชดำริ ,โครงการพิเศษอื่นๆ
- งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- งานพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- งานบำรุงรักษาสถานที่ราชการ / ภูมิทัศน์
- งานจัดซื้อ จัดจ้าง   Key EGP
- ทำแผน OT  เวรยามทุกเดือน งานสวัสดิการ/การลา
- งานประกอบโรคศิลปะ
- งานสารบรรณและธุรการ
- งานการเงินและการบัญชี
- งานบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ประชาสัมพันธ์

- งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- งานศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- การบังคับใช้กฎหมาย
- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
- งานแผนงาน/โครงการฯ
- งาน Long Term Care
-  เงินUC/Fixcost/นักเรียนทุน/พกส/ลูกจ้างชั่วคราว
- ITA ,   PMQA - พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
-,งบเสื่อม, งบลงทุน
- งานข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
- รวบรวมแผนงาน/โครงการฯจากกลุ่มงานบริการ
- สรุปผลงานประจำปีของหน่วยงาน
- งานประกันสุขภาพ
- การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ เหตุรำคาญ
- แผนยาและเวชภัณฑ์
- งานพัฒนาบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

- งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
- งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
- งานพัฒนาบริการปฐมภูมิ
- งานทันตสาธารณสุข
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานรักษาพยาบาล
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานสุขภาพจิต
- งานประชาสัมพันธ์
- งานนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล(FCT , OSCC ฯลฯ)
- งานการเงินและการบัญชี
- งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
- งานระบาดวิทยา
- การปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ
- งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจากสิ่ง แวดล้อม
- งานอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติและบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน
- งานนิติการ,กฎหมายสาธารณสุข
- พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ

บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

โรงพยาบาลมหาชนะชัย หน่วยบริการประจำและรับส่งต่อ

รพ.สต.บ้านเหมือด หมู่ที่ 07 ตำบลฟ้าหยาด

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 08 ตำบลหัวเมือง

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านคุ้ม หมู่ที่ 09 ตำบลคูเมือง

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านสำโรง หมู่ที่ 04 ตำบลคูเมือง

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านหัวดอน หมู่ที่ 04 ตำบลผือฮี

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 04 ตำบลบากเรือ

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 03 ตำบลม่วง

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 08 ตำบลม่วง

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านราชมุนี หมู่ที่ 07 ตำบลโนนทราย

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 05 ตำบลบึงแก

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 07 ตำบลบึงแก

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านหัวดง หมู่ที่ 06 ตำบลพระเสาร์

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 08 ตำบลพระเสาร์

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.สต.บ้านสงยาง หมู่ที่ 08 ตำบลสงยาง

หน่วยบริการปฐมภูมิ

รพ.มหาชนะชัย

หน่วยบริการปฐมภูมิ