||
-------------------------------------------------------------------------------
   
ประเภท...รายการข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
MOIT6 1.1-1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
MOIT6 2.1-2.3 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2565
MOIT8-1-4 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2-2564
MOIT9-1-6 เสริมสร้าง ป้องกันการทุจริต 2565
More...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ITA 3 EB2-9.2 แผนจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย ปี 2563
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลจ.ชั่่วคราวเงินบำรุง
More...
อบรม/สัมมนา
การกู้ชีวิต หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

ข่าวสารในเครือข่าย CUPมหาชนะชัย
Covid-19แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ประกาศ..เรื่องเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

นานาสาระ

อื่นๆ

   


รายการข่าวสาร/บทความ...ล่าสุด

MOIT12-1-7 หน่วยงา...อ่านต่อ


MOIT 18 -1-5 วิเคร...อ่านต่อ


MOIT21 - เสริมสร้า...อ่านต่อ


MOIT20 - รายงานกา...อ่านต่อ


MOIT19- 1-8 ผลประโ...อ่านต่อ


MOIT 17-1.1-2.3 ร...อ่านต่อ


MOIT 16-1.1-1.3 แผ...อ่านต่อ


MOIT 16-2.1-2.3 แผ...อ่านต่อ


MOIT15-1-4 แนวทาง...อ่านต่อ


MOIT13-1-4 มาตรกา...อ่านต่อ


MOIT11-1-4 สรุปข้...อ่านต่อ


MOIT10-1-3 การจัด...อ่านต่อ


MOIT9-1-6 เสริมสร้...อ่านต่อ


MOIT8-1-4 ผลการประ...อ่านต่อ


MOIT7 การประเมินผ...อ่านต่อ


MOIT6 2.1-2.3 แผ...อ่านต่อ


MOIT6 1.1-1.3 การ...อ่านต่อ


MOIT 5 สขร ธค 64...อ่านต่อ


MOIT 5 สขร พย 64...อ่านต่อ


MOIT 5 สขร ตค 64...อ่านต่อ


MOIT5 บันทึกผุู้บร...อ่านต่อ


MOIT1-2.1...อ่านต่อ


แผนการจัดหาพัสดุปร...อ่านต่อ


แจ้งจัดสรรงบรายจ่า...อ่านต่อ


MOIT 3...อ่านต่อ


MOIT 4-3...อ่านต่อ


MOIT 5...อ่านต่อ


MOIT 4...อ่านต่อ


สรุปหน้างบแผนปฏิบั...อ่านต่อ


แผนปฏิบัติการงบราย...อ่านต่อ


อินโฟรกราฟฟิค ปี 2...อ่านต่อ


ข้อกำหนดจริยธรรมเจ...อ่านต่อ


ประมวลจริยธรรมข้าร...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA E...อ่านต่อ


MOIT 2 ไตรมาส 2...อ่านต่อ


MOIT 1 ไตรมาส 1...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


ITA 3 EB1-3...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ