||
-------------------------------------------------------------------------------
   
ประเภท...รายการข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เอกสารประกอบ ITA EB2 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
MOIT 1 ไตรมาส 1
MOIT 2 ไตรมาส 2
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี 2564
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2564
More...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ITA 3 EB2-9.2 แผนจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย ปี 2563
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลจ.ชั่่วคราวเงินบำรุง
More...
อบรม/สัมมนา
การกู้ชีวิต หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

ข่าวสารในเครือข่าย CUPมหาชนะชัย
Covid-19แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ประกาศ..เรื่องเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

นานาสาระ

อื่นๆ

   


รายการข่าวสาร/บทความ...ล่าสุด

MOIT 5 สขร ธค 64...อ่านต่อ


MOIT 5 สขร พย 64...อ่านต่อ


MOIT 5 สขร ตค 64...อ่านต่อ


MOIT5 บันทึกผุู้บร...อ่านต่อ


MOIT1-2.1...อ่านต่อ


แผนการจัดหาพัสดุปร...อ่านต่อ


แจ้งจัดสรรงบรายจ่า...อ่านต่อ


MOIT 3...อ่านต่อ


MOIT 4-3...อ่านต่อ


MOIT 5...อ่านต่อ


MOIT 4...อ่านต่อ


สรุปหน้างบแผนปฏิบั...อ่านต่อ


แผนปฏิบัติการงบราย...อ่านต่อ


อินโฟรกราฟฟิค ปี 2...อ่านต่อ


ข้อกำหนดจริยธรรมเจ...อ่านต่อ


ประมวลจริยธรรมข้าร...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA E...อ่านต่อ


MOIT 2 ไตรมาส 2...อ่านต่อ


MOIT 1 ไตรมาส 1...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


ITA 3 EB1-3...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


แบบรายงานผลการดำเน...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


เอกสารประกอบ ITA ...อ่านต่อ


ITA 3 EB18-1.2...อ่านต่อ


ITA 3 EB2-9.2 แผนจ...อ่านต่อ