||
-------------------------------------------------------------------------------
   
ประเภท...รายการข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
MOIT5 ไตรมาส 4
MOIT5 สขร. ไตรมาส 1-4 ปี 2565
MOIT13 ไตรมาส 4
MOIT17 - 3
MOIT 2 ไตรมาส 2
More...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ITA 3 EB2-9.2 แผนจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาชนะชัย ปี 2563
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลจ.ชั่่วคราวเงินบำรุง
More...
อบรม/สัมมนา
การกู้ชีวิต หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

ข่าวสารในเครือข่าย CUPมหาชนะชัย
Covid-19แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ประกาศ..เรื่องเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

นานาสาระ

อื่นๆ

   


รายการข่าวสาร/บทความ...ล่าสุด

MOIT17 - 3...อ่านต่อ


MOIT13 ไตรมาส 4...อ่านต่อ


MOIT5 สขร. ไตรมาส ...อ่านต่อ


MOIT5 ไตรมาส 4...อ่านต่อ


MOIT14 รายงานการก...อ่านต่อ


MIOT23 รายงานติดต...อ่านต่อ


MOIT20 รายงานรับขอ...อ่านต่อ


MOIT20 รายงานเรี่ย...อ่านต่อ


MOIT20 บันทึกรายงา...อ่านต่อ


MOIT22 ไตรมาส 4 ...อ่านต่อ


MOIT11 บันทึกรายง...อ่านต่อ


MOIT8 ขอเผยแพร่ ปร...อ่านต่อ


MOIT8 บันทึกแจ้งป...อ่านต่อ


MOIT4 แบบรายงาน ส...อ่านต่อ


MOIT 4 บันทึกรายผ...อ่านต่อ


MOIT2 รายงานเบิกจ...อ่านต่อ


MOIT2 นโยบายยุทธศา...อ่านต่อ


MOIT2 ยุทธศาสตร์ป...อ่านต่อ


MOIT2 พรบ.มาตรฐาน...อ่านต่อ


MOIT 2 ไตรมาส 2...อ่านต่อ


MOIT 12-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 13-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 17-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 19-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 6-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 8-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 7-3 Update...อ่านต่อ


MOIT 4-3 แผนจัดซื...อ่านต่อ


MOIT 23-3...อ่านต่อ


MOIT 14-3...อ่านต่อ


MOIT5 ไตรมาส 3...อ่านต่อ


MOIT 5 ไตรมาส 2 ...อ่านต่อ


MOIT12-1-7 หน่วยงา...อ่านต่อ


MOIT 18 -1-5 วิเคร...อ่านต่อ


MOIT21 - เสริมสร้า...อ่านต่อ


MOIT20 - รายงานกา...อ่านต่อ


MOIT19- 1-8 ผลประโ...อ่านต่อ


MOIT 17-1.1-2.3 ร...อ่านต่อ


MOIT 16-1.1-1.3 แผ...อ่านต่อ


MOIT 16-2.1-2.3 แผ...อ่านต่อ


MOIT15-1-4 แนวทาง...อ่านต่อ


MOIT13-1-4 มาตรกา...อ่านต่อ


MOIT11-1-4 สรุปข้...อ่านต่อ


MOIT10-1-3 การจัด...อ่านต่อ


MOIT9-1-6 เสริมสร้...อ่านต่อ


MOIT8-1-4 ผลการประ...อ่านต่อ


MOIT7 การประเมินผ...อ่านต่อ


MOIT6 2.1-2.3 แผ...อ่านต่อ


MOIT6 1.1-1.3 การ...อ่านต่อ


MOIT 5 สขร ธค 64...อ่านต่อ


MOIT 5 สขร พย 64...อ่านต่อ


MOIT 5 สขร ตค 64...อ่านต่อ


MOIT5 บันทึกผุู้บร...อ่านต่อ


MOIT1-2.1...อ่านต่อ


แผนการจัดหาพัสดุปร...อ่านต่อ


แจ้งจัดสรรงบรายจ่า...อ่านต่อ